Ordonanţa de urgenţă nr. 102 din 14 noiembrie 2013

 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 15 noiembrie 2013

 

Prevederile ordonanţei de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
Principalele modificări aduse de noul act normativ sunt următoarele:

 

Impozitul pe profit

 

Contribuabilii care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta acum şi pentru un an fiscal corespunzător exerciţiului financiar contabil. Sunt prevăzute reglementări privind modul de calcul, de plată şi declarare trimestrială/anuală a impozitului pe profit.

 

Cheltuielile cu sponsorizările care nu sunt deduse în anul fiscal corespunzător se pot reporta în următorii 7 ani consecutivi.

 

Sunt introduse prevederi noi privind posibilitatea şi condiţiile de reportare a cheltuielilor nedeductibile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţe de curs valutar, pentru societăţile ce fac obiectul unor operaţiuni de reorganizare (fuziune/divizare). Dreptul de reportare a cheltuielilor se împarte între persoanele juridice cedente/ beneficiare proporţional cu activele şi pasivele transferate, conform proiectului de fuziune/ divizare.

 

Persoanele juridice române care deţin pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an minim 10% din capitalul social al persoanei juridice la care deţin participaţii vor include în categoria venituri neimpozabile următoarele:

 

a) Venituri din dividende primite de la:

 

 • persoane juridice din România
 • persoane juridice situate într-un stat membru UE
 • persoane juridice situate într-un stat care nu este membru UE, dar cu care România a încheiat o convenţie de evitare a dublei impuneri.

.

b) Venituri din vânzarea/ cesionarea titlurilor de participare deţinute la:

 

 • persoane juridice din România
 • persoane juridice străine cu care România a încheiat o convenţie de evitare a dublei impuneri.

 

c) Venituri obţinute din lichidarea:

 

 • unei alte persoane juridice din România
 • unei alte persoane juridice străine cu care România a încheiat o convenţie de evitare a dublei impuneri.

 

Condiţia privind deţinerea a minim 10% din capitalul social pe o perioadă neîntreruptă de minim 1 an se va extinde şi în cazul scutirii impozitării la sursă a dividendelor plătite între persoane juridice române.

 

Un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat din Spaţiul Economic European care obţine venituri dintr-un alt stat membru UE sau al Spaţiului Economic European, impozitate atât în România cât şi în statul respectiv, poate beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern.

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

Dacă ponderea veniturilor din consultanţă şi management este peste 20% din totalul veniturilor, microîntreprinderea devine plătitoare de impozit pe profit.

 

Impozitul pe construcţii

 

Se introduce un nou impozit pentru construcţiile prevăzute în Grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139-2004 cu modificările ulterioare, mai puţin:

 

 • construcţiile pentru care se datorează impozit pe clădiri
 • construcţiile aflate în proprietatea statului sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale.
 • construcţiile aflate în subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”.

 

Cota de impozitare este de 1.5% şi se va aplica asupra construcţiilor care se află în patrimoniul societăţilor la data de 31 decembrie a anului anterior.

 

Impozitul se va declara până la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se va datora impozitul.

 

Impozitul va fi plătit în două rate, până la data de 25 mai şi 25 septembrie inclusiv.

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

 • se modifică prevederile referitoare la ajustare TVA, în sensul că este eliminată obligaţia de a ajusta TVA pentru bunuri furate, pierdute sau distruse, în măsura în care pierderea, distrugerea sau furtul sunt demonstrate sau confirmate corespunzător (furtul trebuie dovedit prin acte oficiale emise de organele judiciare)
 • a fost eliminată prevederea referitoare la rambursarea TVA acordată persoanelor impozabile nestabilite în România, potrivit căreia rambursarea se acorda numai în condiţiile în care taxa a fost efectiv achitată furnizorului.
 • Valoarea asigurării refacturarată de către locator către utilizator, în cadrul serviciilor de leasing, nu este cuprinsă în baza de impozitare a TVA.
 • TVA aferentă bunurilor ce au făcut obiectul limitării de 50% a dreptului de deducere a TVA nu se mai supune altor ajustări.

 

Noul act normativ include şi alte prevederi privind:

 

 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 • Impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi din România
 • Impozitul pe venit – Venituri din activităţi independente
 • Impozitul pe venit – Venituri din salarii
 • Impozitul pe venit – Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
 • Impozitul pe venit – Venituri din activităţi agricole
 • Impozitul pe venit – Venituri din premii
 • TVA
 • Accize